About//关于

 

兴趣:元胞自动机,重整化,反伊辛问题,临界混沌系统

在读:UCL

Email: feng.geng.14@ucl.ac.uk

 


乡人:“肉食者谋之,又何间焉?”

刿:“肉食者鄙,未能远谋。”

范文正公:“余常求古仁人之志,或异二者之为。居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归。”

现在问题来了,当刿碰上范,会擦出怎样的火花呢?